Termeni și Condiții

Termeni și Condiții
S.C. PICONET S.R.L. este societatea care administrează domeniul www.tpark.ro și subdomeniile acestuia (denumit în continuare SITE). S.C. PICONET S.R.L. denumită în continuare “Piconet”, societate organizată în baza legii romane, cu sediul social în orașul Timișoara str. Gh. Dima nr.1, 300079, județul Timiș, având codul de înregistrare fiscală RO15955413, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș sub nr. J35/2850/2003, telefon: 0256 294 608, fax: 0256 294 609.

1. Generalități

Termenii și Condițiile sunt valabile exclusiv pentru utilizatori, adică acele persoane fizice care utilizează serviciile noastre fără ca acest lucru să poată fi atribuit activității lor comerciale sau profesionale.
Pe pagina de web www.tpark.ro a S.C. PICONET S.R.L. se oferă informații cu privire la serviciul de plată a parcării prin telefonul mobil.
Pagina de web www.tpark.ro, aplicațiile de smartphone și sistemul de plată a parcării prin SMS sunt operate de S.C. PICONET S.R.L..
Utilizarea oricărui serviciu sau produs PICONET este voluntară și prin utilizarea lor sunteți de acord cu Termenii și Condițiile din prezentul document.
Piconet oferă utilizatorului în conformitate cu termenii și condițiile prezentului acord, următoarele tipuri de servicii:
a) Servicii de plată – servicii de acces la sistemele de plăți și de facilitare a plății parcării limitat la, instrumente de plată electronică la distanță, carduri bancare de debit/credit, transfer bancar sau plată ramburs, plată prin intermediul telefonului mobil; vouchere parcare preplătite și plata amenzilor și a taxelor penalizatoare;
b) servicii de administrare a plăților în numele și pe seama utilizatorului;
c) servicii de suport tehnic și de monitorizare (“help-desk”);
d) servicii de protective antifraudă asociate asigurării calității serviciilor de plată;
e) accesul la coduri promoționale;
f) aplicații Android și iOS;
g) sfaturi utile pentru evitarea amenzilor de parcare;
Prin acceptarea acestor termene și condiții sunteți de acord să ne numiți mandatari pentru a plătii în numele dumneavoastră parcarea cu ajutorul telefonului mobil și prin web shop. Menționăm ca valoarea unei astfel de plăți este mai mare decât în cazul plaților directe, datorită comisioanelor aplicate de operatorii de telefonie mobilă, a costurilor de operare a sistemului și a diferenței de schimb valutar.

2. Modificări ale prezentului document

Piconet poate modifica prezentul document pentru a transpune cerințele legilor în vigoare fără anunțarea prealabilă.

3. Informații personale

Sunteți de acord ca furnizarea serviciilor sau produselor va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare cerute.
Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora. S.C. PICONET S.R.L. nu este responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijentei utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.
Vă puteți revoca apartenența la sistemul TPark în orice moment, prin postă sau e-mail. Revocarea se va adresa în scris prin postă către (adresa pe care putem fi citați): Str. Gherghe Dima nr. 1, 300079, Timișoara, Timiș; sau prin e-mail la adresa contact@piconet.ro.
În cazul unei revocări efective, nu veți mai putea beneficia de avantajele oferite și descrise mai jos. Acest lucru nu vă anulează dreptul de a utiliza în continuare sistemul de plată a parcării prin SMS.

4. Securitatea datelor personale

Datele dumneavoastră personale vor putea fi utilizate de către Piconet pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare despre acțiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc.
Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.
Datele furnizate de către clienți sunt strict confidențiale. Piconet se angajează în fața clienților săi să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii și să le utilizeze strict pentru uzul relației de afaceri dintre client și Piconet.
Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se afla în controlul nostru.
Piconet se obligă să respecte drepturile dumneavoastră conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastră trimisa la contact@piconet.ro obliga: să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale.
Piconet certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum a Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea neavând un caracter limitativ):
· dreptul de a cere Piconet să vă confirme dacă prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
· dreptul de a cere Piconet să rectifice, actualizeze, blocheze sau șterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conforma dispozițiilor Legii nr. 677/2001;
· dreptul de a cere Piconet să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;
· În vederea eliminării riscului ca datele dumneavoastră să intre în posesia și să fie folosite abuziv de terțe persoane:
· Piconet și garantează securitatea sistemelor informatice.
· Informațiile privind datele cardului bancar (număr de card, data expirării etc.) nu sunt transferate sau stocate, la nici un moment de timp, pe serverele Piconet sau pe alte servere.
ORICE INCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI www.tpark.ro SAU DE A AFECTA PERFORMANȚELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL www.tpark.ro, VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI www.tpark.ro și VA PUNE ÎN MIȘCARE CERCETAREA PENALĂ ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT.

5. Copyright

Întregul conținut al site-ului www.tpark.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea www.tpark.ro (S.C. Piconet S.R.L.) și a furnizorilor săi și este aparat de legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Piconet a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

6. Accesul la site

Piconet garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu ii conferă dreptul de a descarcă sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei Piconet fără acordul scris prealabil al acesteia.

7. Costul serviciilor

Tarifele afișate pentru plata parcării prin SMS nu includ TVA (19%).
Tarifele afișate pentru plata parcării prin Voucher(BIP) includ TVA (19%).
Prețul prezentat pe factura emisă de operatorul de telefonie mobilă va fi același cu cel prezentat pe site la momentul efectuării operațiunii, preț la care se adaugă TVA și costurile de livrare, dacă este cazul.
Prețul poate fi modificat de către Piconet, în orice moment, fără preaviz.
Piconet atenționează asupra faptului că există cazuri când, ca urmare a unor disfuncționalități ale site-ului sau erori, prețul afișat pe SITE poate să nu fie cel real. În aceste cazuri, Piconet va informa clientul asupra prețului corect.
Prin acceptarea acestor termene și condiții sunteți de acord să ne numiți mandatari pentru a plații în numele dumneavoastră parcarea cu ajutorul telefonului mobil și prin web shop. Menționăm că valoarea unei astfel de plăți este mai mare decât în cazul plăților directe, datorită comisioanelor aplicate de operatorii de telefonie mobilă, a costurilor de operare a sistemului și a diferenței de schimb valutar.

8. Plata serviciilor

Plata serviciilor conform acestor Termeni și Condiții se poate efectua online, cu cardul.
Plata se poate realiza prin card de credit/debit.
Daca plata se face online, cu cardul de credit/debit este necesar să completați un formular cu datele despre acesta. Dacă tranzacția prin card a fost reușită, următorul ecran vă oferă informațiile relevante pentru comandă.
Restituirea costului serviciilor, în momentul de față nu sunt posibile.

9. Plata cu cardul

Piconet acceptă următoarele carduri de credit/debit: Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro și American Express. Folosind ca metodă de plată card-ul bancar de credit/debit comanda dumneavoastră va fi procesata imediat.­­
Se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei, în condiții de siguranță deplină. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod VV2/CVC2).
Pentru finalizarea corectă a tranzacției, trebuie introduse datele necesare autorizării tranzactiei.
În cazul in care cardul este asociat unui cont în altă monedă decât RON, tranzacțiile se efectuează în lei, la cursul de schimb al băncii emitente pentru cardul respectiv.
Piconet (prin domeniul tpark.ro) nu solicită și nu stocheaza niciun fel de detalii referitoare la cardul tau decât cele necesare în mod excusiv platformei de plata online.

Prin utilizarea platformei online veți mandata PICONET SRL în vederea efectuării de plăți, în numele și în contul dumneavoastră, de fiecare dată când a solicitați acest lucru. Mandatul este cu executare succesiva și fiecare operațiune de plată se va considera încheiată atunci când se primește confirmarea acesteia.
Prin acceptarea termenilor și condițiilor din prezentul contract, utilizatorul final acceptă implicit toate costurile care derivă din folosirea platformei online, costuri care vor fi evidențiate înainte de perceperea lor.

10. Litigii

Orice litigiu apărut în legătură cu utilizarea acestui serviciu va fi rezolvat pe cale amiabilă.
În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române.
Fiind de acord cu aceste Termeni și Condiții, clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.

Terms & Conditions

Terms and Conditions
SC PICONET SRL is the company that manages the www.tpark.ro and its subdomains (hereinafter WEBSITE). SC PICONET SRL hereinafter “Piconet” organized society based on Roman law, with its registered office in Timisoara str. Gh. Dima 1, 300079, Timiș county, having RO15955413 tax ID, registered with the Trade Registry Timiș no. J35 / 2850/2003, phone: +40256 294 608 Fax: +40256 294 609.

1. Generalities

Terms and Conditions are exclusive to users, ie those individuals who use our services without this can be attributed to their trade or profession.
On the website www.tpark.ro, SC PICONET SRL provides information on service parking payment by mobile phone.
Website www.tpark.ro, smartphone applications and parking payment system operated by SC PICONET SRL.
The use of any service or product Piconet is voluntary and by using them you agree to the Terms and Conditions herein.
Piconet provides the user in accordance with the terms and conditions of this Agreement, the following services:
a. Payment services – access services and payment systems to facilitate parking payment limited to, remote electronic payment instruments, credit cards debit / credit, bank transfer or cash payment, payment via mobile phone; prepaid parking vouchers and payment of fines and penalty fees;
b. management services payments and on behalf of the user;
c. technical support and monitoring (“help-desk”);
d. fraud protection services associated quality assurance payment services;
e. access to coupon codes;
f. Android and iOS;
g. Tips for avoiding parking fines;
By accepting these terms and conditions you agree to our appointed agents for the payment on your behalf parking using mobile phone and web shop. We note that the value of such payments is greater than the direct payments due to fees imposed mobile operators, operating costs of the system and exchange rate differences.

2. Changes to this document

Piconet may amend this document to implement the requirements of applicable law without notice.

3. Personal information

You agree that the supply of services or products will begin immediately after all the formalities required for registration.
By accessing and using the personal password of the account you are responsible for all actions arising out of their use. SC PICONET SRL is not responsible for errors arising from negligence on the security and confidentiality of the user account and password.
You can revoke your membership from the TPark system at any time by mail or email. Returns should be addressed in writing by mail to (address that can be quoted): Str. Gheorghe Dima no. 1, 300079, Timișoara, Timiș; or e-mail to contact@piconet.ro .
In the event of effective revocation, you will not be eligible for benefits and described below. This does not invalidate your right to continue to use the payment system for parking via SMS.

4. Security of personal data

Your personal data will be used by Piconet for confirmation, information via email, mail or other communications about further actions, statistical reports etc.
Your personal data will be transmitted to the authorities in order to verify the commercial transactions or other authority in law to perform any checks justified under the law.
Data provided by clients are strictly confidential. Piconet is committed to the clients not to provide such data to third persons or companies and use them strictly for business relationship between the client and Piconet.
This website uses security measures against loss, misuse or alteration of information that is in our control.
Piconet pledges to respect your rights conferred by Law 677/2001, and your application sent to contact@piconet.ro undertakes: to correct, update, block, erase or transform into anonymous data, free data whose processing does not comply with the provisions of Law no. 677/2001 on protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data; to cease processing your personal data.
Piconet certify that you respect the rights conferred by Law no. 677/2001 on the protection of individuals with regard to processing of personal data and the free movement of such data, the Law no. 365/2002 on electronic commerce, such as the order no. 130/2000 on the protection of consumers in distance contracts conclusion and subsequent amendments. These rights include (list not exhaustive):
· Piconet right to ask you to confirm whether or not process your personal data for free for a year;
· Piconet right to request to correct, update, block or delete, without charge, provided data whose processing does not comply with the provisions of Law no. 677/2001;
· Piconet right to ask to stop, free of charge, the processing of personal data;
· In order to eliminate the risk of your data to take possession and be abused by third parties:
· Piconet and guarantee the security of information systems.
· Information on bank card details (card number, expiration date, etc.) are not transferred or stored at any one time, Piconet servers or other servers.
Any attempt to access personal data of another user or modify SITE CONTENT www.tpark.ro or to affect performance server that runs the site www.tpark.ro, will be considered an attempt to defraud the SITE www.tpark.ro acquits and will set in motion the criminal investigation against those THAT (U) tried it.

5.Copyright

All content of the site www.tpark.ro – images, text, graphics, icons, web graphics, scripts, programs and other data – is owned www.tpark.ro (SC Piconet SRL) and its suppliers and is apparatus for the protection of copyright law and intellectual and industrial property laws. Use without the Piconet of any items listed above is punishable under the laws in force.

6. Access to the site

Piconet user guarantees limited access personal interest on this site and does not confer the right to download or modify some or all of the site, to reproduce part or all site copy, sell / resell or exploit the Site in any manner, for commercial or contrary to the interests of Piconet without its prior written consent.

7. Cost of services

Payment rates for parking via SMS excluding VAT (19%).
Parking payment rates for the Voucher (BIP – Phone Call) include VAT (19%).
The price shown on the invoice will be the same as that shown on the site at the time of transaction, price plus VAT and delivery costs, if applicable.
The price may be changed by the Piconet, at any time, without notice.
Piconet warns that there are cases when, due to site failures or errors, the price displayed on the Site may not be the real one. In these cases, Piconet will inform the client the correct price.
By accepting these terms and conditions you agree to our appointed agents for the payment on your behalf parking using mobile phone and web shop. Note that the amount of such payments is greater than the direct payments due to fees imposed by mobile operators, operating costs of the system and exchange rate differences.

8. Payment for services

Payment for services under these Terms and Conditions can be made online by credit card.
Payment can be made by credit / debit card.
If payment is made online with credit / debit card is required to fill in the details. If the transaction was successful, the next screen gives you information about the order.
Piconet accept the following credit / debit cards: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro and American Express. Using as payment method bank card credit / debit your order will be processed immediately.
Refunds, currently not possible.

9. Online payments

Piconet accept the following credit / debit cards: Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro and American Express. Using as payment method bank card credit / debit your order will be processed immediately.
It can pay online with your personal or company in complete safety. Payment cards accepted are those issued under VISA (Classic and Electron) and MasterCard (including Maestro, if you have code VV2 / CVC2).
For proper completion of the transaction, the transaction authorization data needed to be entered.
If the card is associated with an account in a currency other than USD, transactions are carried out in lei at the exchange rate of the bank issuing the card.
Piconet (by the tpark.ro) does not require and does not store any of your card details than required in excusat online payment platform.

10. Litigation

Any dispute arising in connection with the use of this service will be resolved amicably.
If it failed to settle the conflict amicably, jurisdiction lies in Romanian courts.
By agreeing to these Terms and Conditions, the customer assumes all such risks.